If you are already registered, please login here

Bill To Information
Netherlands
Add/Edit Billing details
Shipment Addresses
Same as Billing
Add Address
Name SKU Price Quantity BTW 21% Discount Total
 
Product prices result
BTW

Selected shipment

No shipment selected

You must enter your your Billing/Shipping details first in order to be presented available shipping options for your country


 
Total:
€ 0,00
€ 0,00
Opmerking
Terms of Service

Terms of service

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
ECP AGRO sp.z.o.o krs nr:0000682325

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de besloten vennootschap genaamd. ECP AGRO sp.z.o.o in oprichting en of diens rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam www.ecp-cleaning.shop, hierna te noemen ECP AGRO sp.z.o.o, aan derden gedaan, op alle door ECP AGRO CLEANING in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door ECP AGRO CLEANING met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Polen, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de koper/ opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor ECP AGRO CLEANING niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door ECP AGRO CLEANING te eniger tijd toegepast/ toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen

of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.


ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door ECP AGRO CLEANING gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door ECP AGRO CLEANING in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. ECP AGRO CLEANING is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan

ook geen enkele aansprakelijkheid.


ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met ECP AGRO CLEANING, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met ECP AGRO CLEANING gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door ECP AGRO CLEANING, dan wel doordat ECP AGRO CLEANING met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden ECP AGRO CLEANING eerst, nadat en voor zover deze door ECP AGRO CLEANING zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met ECP AGRO CLEANING gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat ECP AGRO CLEANING met de werkzaamheden waarop de wijziging/

aanvulling betrekking heeft is aangevangen.

Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens ECP AGRO CLEANING overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft ECP AGRO CLEANING te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat ECP AGRO CLEANING hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens ECP AGRO CLEANING zou kunnen doen ontstaan.


ARTIKEL 3.2: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de “wet overeenkomsten op afstand” opgeld kan doen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal ECP AGRO CLEANING deze wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden conflictueus zijn met deze wet, daaraan ondergeschikt zijn. voor de inhoud van deze wet. Deze wet heeft ten doel consumenten meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan van dit type overeenkomsten.


ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. ECP AGRO CLEANING is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt ECP AGRO CLEANING dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

b. Indien ECP AGRO CLEANING wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 350,00 (zegge; driehonderd en vijftig euro). c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever jegens ECP

Products niet op.


ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor ECP AGRO CLEANING niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van ECP AGRO CLEANING, zal ECP AGRO CLEANING in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van ECP AGRO CLEANING of een andere door ECP AGRO CLEANING te bepalen plaats.

e. Wanneer door ECP AGRO CLEANING, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper/ opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan ECP AGRO CLEANING.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft ECP AGRO CLEANING te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat ECP AGRO CLEANING hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens ECP AGRO CLEANING zou kunnen doen ontstaan.


ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan ECP AGRO CLEANING. b. Het transport van de bij ECP AGRO CLEANING bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.

c. Alle bij ECP AGRO CLEANING bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koper opdrachtgever retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

d. De goederen worden uitsluitend parterre aan de voordeur afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre aan de voordeur dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van koper/opdrachtgever. Indien koper/ opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft ECP AGRO CLEANING het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtui-gen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens ECP AGRO CLEANING, verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.


ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt ECP AGRO CLEANING afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door ECP AGRO CLEANING te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is ECP AGRO CLEANING gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc.. c. ECP AGRO CLEANING is

gerechtigd vooraf aanbetalingen

c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. ECP AGRO CLEANING behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door ECP AGRO CLEANING toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.

b. ECP AGRO CLEANING is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuur-datum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van ECP AGRO CLEANING of op een door ECP AGRO CLEANING aan te wijzen bank- of girorekening. d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen ECP AGRO CLEANING en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig.


ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij ECP AGRO CLEANING te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit

geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.

b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij ECP AGRO CLEANING te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/ opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer ECP AGRO CLEANING van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan ECP AGRO CLEANING het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van ECP AGRO CLEANING.

d. ECP AGRO CLEANING is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens ECP AGRO CLEANING, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door ECP AGRO CLEANING worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers

of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.


ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. ECP AGRO CLEANING heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door ECP AGRO CLEANING uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de ECP AGRO CLEANING toekomende rechten. ECP AGRO CLEANING heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van ECP AGRO CLEANING, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van ECP AGRO CLEANING op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met ECP AGRO CLEANING gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is ECP AGRO CLEANING eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van ECP AGRO CLEANING,

annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.


ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door ECP AGRO CLEANING toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ECP AGRO CLEANING, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan ECP AGRO CLEANING verder toekomende rechten, waaronder het recht op koper/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 150,00 (zegge; honderd en vijftig euro) NB: Voor transacties, waarbij de koper/opdrachtgever een natuurlijk persoon is niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf gelden vanaf 1 juli 2012 de wettelijk vastgestelde tarieven.


ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een koper/opdrachtgever aan ECP AGRO CLEANING geen volledige betaling van de door ECP AGRO CLEANING aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van ECP AGRO CLEANING.

b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is ECP AGRO CLEANING zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeen-komst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van ECP AGRO CLEANING zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door ECP AGRO CLEANING geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

c. ECP AGRO CLEANING behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc, die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens ECP AGRO CLEANING heeft voldaan.

d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft ECP AGRO CLEANING het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is ECP AGRO CLEANING gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat ECP AGRO CLEANING tot enige schadevergoeding is gehouden.


ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat ECP AGRO CLEANING van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf ECP AGRO CLEANING, zoals: ernstige storingen in haar produktieproces, oorlog (ook buiten polen), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. ECP AGRO CLEANING is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorge-daan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is ECP AGRO CLEANING gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van ECP AGRO CLEANING. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door ECP AGRO CLEANING genomen

beslissing schriftelijk bericht ontvangen.


ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING

a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde produkten, geleverde diensten etc. wenst ECP AGRO CLEANING de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermings-rechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van ECP AGRO CLEANING is ten strengste verboden, tenzij ECP AGRO CLEANING hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door ECP AGRO CLEANING terzake gestelde voorwaar- den volledig is voldaan. b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt ECP AGRO CLEANING zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00

(zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.


Artikel 15: GARANTIES

Garantieclausules voor daar waar de conformiteitvereiste als niet toepasselijk is.

a. Door ECP AGRO CLEANING wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat ECP AGRO CLEANING schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door ECP AGRO CLEANING wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient ECP AGRO CLEANING eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van ECP AGRO CLEANING. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door ECP AGRO CLEANING.

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de koper/opdrachtgever bij ECP AGRO CLEANING of bij een door ECP AGRO CLEANING hiervoor ingeschakelde derde.


ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien ECP AGRO CLEANING dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens ECP AGRO CLEANING afgeleverde goederen beschouwd worden als zicht-zending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door ECP AGRO CLEANING aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.


ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met ECP AGRO sp z.o.o CLEANING te sluiten overeenkomsten is pools recht van toepassing. Het staat ECP AGRO sp.z.o.o CLEANING evenwel vrij zich op ieder gewenst moment geheel of voor ten dele te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar koper/opdrachtgever gevestigd is, dan wel op het Weens koopverdrag. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de koper/ opdrachtgever. ECP AGRO sp .z.o.o CLEANING behoeft koper/opdrachtgever hierover niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement glogow dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van ECP AGROsp z.o.o CLEANING.

c. Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet door ECP AGRO CLEANING wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.


SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van ECP AGRO sp.z.o.o krs nr:0000682325 samengesteld en gedeponeerd en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in rechtsysteem polen. Op deze algemene voorwaarden rust tevens het

© copyright .


AFTERPAY:

AfterPay voert voor www.ecp-cleaning.shop het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitaal betaaloverzicht per e-mail ontvangt van AfterPay. AfterPay informeert u per e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor u klaar staat. Ter goedkeuring van uw verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kunt u uw bestelling betalen met een andere betaalmethode. U kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar AfterPay.

 

 Payment Options Ecp-cleaning.shop


ideal logo2
msp2paypal2bancontact2

 

Log in or create an account